PPS automations- och robotlösningar

Cobotar, automation och robotsystem

PPS levererar flera olika cobotar i form av högteknologiska automations- och robotlösningar med utrustning från bland andra Universal Robots och Denso.

Robotsystem kan optimera din produktivitet och korta ledtiderna genom att exempelvis öka precisionen och hastigheten, eller genom att automatisera repetitiva/manuella eller potentiellt farliga processer.

PPS tillhandahåller såväl anpassade cobotlösningar som automations- och robotutrustning av standardtyp. Kontakta oss för mer information.

PPS A/S automation och robotlösningar - samarbetsrobotar från Universal Robots
Collaborative robots from Universal Robots
PPS A/S automation och robotlösningar - industrirobotarm från Denso

Kollaborativa robotar: högteknologisk automatisering och optimering från Universal Robots

Kollaborativa robotar – eller cobotar– är utformade för att dela en arbetsplats med människor och kan antingen arbeta självständigt eller med begränsad assistans. De är kostnadseffektiva, säkra och flexibla att använda, vilket gör dem enastående lämpliga för produktionsoptimering.

Efter en initial riskanalys kan cobotar arbeta sida vid sida med mänskliga operatörer utan behov av säkerhetsanordningar. Alla kollaborativa robotarmar är enkla att programmera och går snabbt att installera och konfigurera om. Detta gör en automatisering enklare och mer tillgänglig än någonsin tidigare för verksamheter i alla storlekar.

Universal Robots erbjuder fyra olika flexibla cobotar som kan utföra en mängd olika arbetsuppgifter i din produktionsprocess. Våra robotar:

 • UR3e: En ultralätt, kompakt robot i bordsmodell med en nyttolast på 3 kg. UR3e är en idealisk cobot för applikationer där storlek, säkerhet och kostnad är avgörande faktorer.
 • UR5e: En lätt och flexibel robotarm med en nyttolast på 5 kg Coboten UR5e är lämplig för optimering av lågviktsprocesser.
 • UR10e: är en extremt mångsidig, industriell robotarm med en nyttolast på 12,5 kg och en räckvidd på 1300 mm. Denna cobot är idealisk för en lång rad applikationer inom maskinbetjäning, palletering och paketering.
 • UR16eär den största robotarmen från UR med en imponerande nyttolast på hela 16 kg. Denna kraftfulla robotarm kan hantera tyngre verktyg och är idealisk för tung maskinhantering, materialhantering, paketering samt skruv- och mutterdragning.
 • UR20e: Den senaste modellen från UR:s nästa generation av cobots. Designad för att ta prestanda till nästa nivå, UR20e har en räckvidd på 1750 mm och en nyttolast på 20 kg.

Fördelar med cobotar på arbetsplatsen

Cobotar från Universal Robots gör stor nytta genom enkel automatisering och optimering av arbetsplatsen. Det finns många fördelar med att införliva cobotar i ditt produktionsflöde:

 • Då rutinarbeten övertas av cobotar kan dina anställda i stället fokusera på viktigare arbetsuppgifter
 • Snabb och enkel installation ger avsevärt kortare driftsättningstider
 • Flexibel automatisering gör att du kan ställa om dina cobotar för flera applikationer utan att ändra din produktionslayout
 • Genom att låta cobotar utföra repetitiva och farliga arbetsuppgifter minskar belastningen och de arbetsrelaterade skadorna bland dina anställda

Läs mer om cobotar här.

Denso Robots: industriella robotarmar

Denso tillverkar några av världens mest avancerade, industriella robotarmar: fyraxliga robotar (SCARA) samt fem- och sexaxliga robotar. Deras robotlösningar kan användas i många olika produktionsmiljöer och för en mängd olika tillämpningar. Vi tillhandahåller robotarmar för golv-, vägg- och takmontering.

I vårt sortiment av Denso robotarmar hittar du:

 • Industriella robotarmar med sterilitetskontroll för renrumsmiljöer
 • Robotarmar för såväl små och begränsade utrymmen som större arbetslokaler med gott om rörelseutrymme
 • Kraftfulla robotarmar med en högsta nyttolast på upp till 20 kg

PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

Underhåll dina cobotlösningar med PPS service och eftermarknad

PPS erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation, förflyttning och renovering av befintliga cobotar och automationsutrustning
 • Specialistrådgivning om lösningar för robotautomatisering och andra typer av produktionsoptimering
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur cobotar och robotutrustning används på bästa sätt
 • Skräddarsydda service- och eftermarknadsavtal, underhåll av automationssystem och assistans vid eventuella haverier
 • Leverans av reservdelar och förbrukningsvaror direkt till våra kunder från vårt eget lager för minimala stilleståndstider

Om du vill veta mer om hur vår serviceavdelning kan hjälpa till att underhålla dina cobot- och robotsystem är du välkommen attkontakta oss direktellerfå mer information här.

Cobotar, automation och robotsystem

PPS levererar flera olika cobotar i form av högteknologiska automations- och robotlösningar med utrustning från bland andra Universal Robots och Denso.

Robotic systems can optimize your productivity and shorten your production lead times by, for example, ensuring higher precision and higher speed, or by automating repetitive or potentially unsafe/manual processes.

PPS offers customized solutions as well as standard automation and robot equipment. Please contact us for more information.

Collaborative robots: high-tech automation and optimization from Universal Robots

PPS a/s automation and robot solutions - collaborative robots from Universal RobotsCollaborative robots—or cobots—are designed to share a workspace with humans and can either work autonomously or with limited assistance. They are cost-effective, safe, and flexible to deploy, making them an excellent choice for production optimization.

After an initial risk assessment, cobots can operate right next to human operators without the need for any safety guards. All collaborative robot arms offer easy programming, fast set-up and fast changeovers. This makes automation easier and more accessible than ever before for businesses of all sizes.

Universal Robots offer four different flexible cobot arms to assist with a wide range of applications in your production. The robot selection includes:

 • UR3e: An ultralight, compact tabletop robot with a payload of 3 kg. The UR3e is an ideal cobot for applications where size, security and cost are critical.
 • UR5e: A flexible lightweight robot arm with a payload of 5 kg. The UR5e cobot is suitable for optimizing low-weight processes.
 • UR10e: An extremely versatile collaborative industrial robot arm, the UR10e has a payload of 12,5 kg and a range of 1300 mm. This cobot is ideal for a wide range of applications in machine fitting, palletizing and packaging.
 • UR16e: The largest robot arm from UR, the UR16e has an impressive payload of 16 kg. This powerful robotic arm can handle heavier tools and is ideal for handling heavy machinery, material handling, packaging as well as screw and nut tasks.
 • UR20e: Den senaste modellen från UR:s nästa generation av cobots. Designad för att ta prestanda till nästa nivå, UR20e har en räckvidd på 1750 mm och en nyttolast på 20 kg.

Advantages of cobots in the workspace

Cobots from Universal Robots are designed to make a difference by providing straightforward automation and optimization to your workspace. The many advantages of incorporating cobots into your production flow include:

 • Delegation of routine work to cobots allows your employees to focus on more important tasks
 • Fast and easy setup that significantly reduces deployment time
 • Flexible automation, allowing you to re-deploy your cobots to multiple applications without changing your production layout
 • Delegation of repetitive and hazardous tasks to cobots, reducing strain and limiting work-related injuries to your employees

Read more about cobots here.

Denso Robots: industrial robotic arms

PPS a/s automation and robot solutions - industrial robot arm from DensoDenso produces some of the world’s most advanced industrial robotic arms; four-axis robots (SCARAs), and five- and six-axis robots. The robotic solutions can be used in numerous production settings for a wide range of applications. We supply robot arms for floor, wall or ceiling mounting.

In our selection of Denso robotic arms, you will find:

 • Industrial robot arms with sterility control for use in clean room environments available
 • Robot arms for both small and restricted spaces as well as bigger workspaces with room for wide arm reach
 • Powerful robotic arms with a maximum payload up to 20 kg

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

Maintain your cobot solutions with PPS service & aftersales

At PPS, we offer a long list of services, including:

 • Installation, moving and renovation of existing cobots and automation equipment
 • Expert feedback on robotic automation solutions and other types of production optimization
 • Training of technical personnel and operators in optimal use of the cobots and robotic equipment
 • Tailor-made service and aftersales agreements for ongoing cobot and automation maintenance as well as assistance in case of breakdown
 • Delivery of spare parts and consumables directly to our customers from our own stock, minimizing any production downtime for our customers

If you want to know more about how our service department can help maintain your cobots and robotic systems, please contact us directly or get more information here.