Hapa digital print

Trycker

PPS erbjuder ett antal utskriftslösningar tillsammans med våra partners Hapa och Atlantic Zeiser.

Vi levererar olika typer av tryck för ett brett utbud av ytor, inklusive glas och plast. Dessutom kan serialiseringskoder och annan variabel data skrivas ut direkt på förpackningen, vilket gör det ännu svårare att kopiera produkten. Läs mer om manipuleringssäker märkning här.

Med digitaltryck har du möjlighet att implementera det vi kallar ”just-in-time printing”. Just-in-time utskrift är när variabel data skrivs ut efter att produkten beställts, istället för att förtrycka paket för lager. Det finns flera fördelar med att implementera sent skede anpassning, och det har en positiv effekt på hela leveranskedjan. Läs mer här.

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar. Observera att vi också erbjuder allround märkningslösningar, inklusive automatisk etikettapplikator, som etiketterar på ett säkert och säkert sätt. Kontakta oss för mer information.

Hapa Redcube plus
PPS A/S Skräddarsytt UV-bläck från Hapa
PPS A/S UV-flexotryckslösning från Hapa
PPS A/S UV DOD Drop-On-Demand web 4.0 utskriftslösning från Hapa
PPS A/S Hybrid utskriftslösning från Hapa - UV flexo och UV DOD kombination
PPS A/S utskrift och märkning Atlantic Zeiser Omega Pro skrivare
PPS A/S utskrift och märkning Atlantic Zeiser Digiline Versa

Hapa Redcube och Redcube+

Redcube från Hapa är en kompakt, digital tryckmodul som använder UV-bläck. Bläcket härdas med en LED UV-lampa och är fritt från lösningsmedel. Redcube kan integreras i alla produktionsprocesser för tryck av grafikfiler, variabla data, 2D-matriskoder, symboler och streckkoder på de flesta material som passerar tryckhuvudet på ett transportband eller under förpackningsprocessen. Med en Hapa Redcube kan du trycka i fotokvalitet med mycket hög hastighet direkt på lackerade och olackerade ytor och komponenter i många olika material som exempelvis plast och metall.

 • Låg energiförbrukning
 • Möjlighet att trycka i stor skala och i hög hastighet
 • Tryck direkt på produkten

Läs mer om Hapa Redcube och Redcube+ här.

Hapa bläck

Hapa Ink är specialiserat på att utveckla, producera och leverera skräddarsydda UV-bläck och tillbehör, enligt kundernas behov. Beställningar av alla storlekar kan hanteras, oavsett hur små eller stora. Hapa bläck kan tryckas på plast, aluminium och etikettmaterial av alla slag. Prestandan hos deras vita bläck är oöverträffad.

Se videon nedan och kontakta gärna PPS för mer information.

Hapa UV-flexotryck

UV-flexotrycksteknik är idealisk för utskrift på blisterfoliematerial men kan också användas för ett antal andra applikationer, såsom påsar. Flexo-skrivare använder en roterande utskriftsteknik som är formatfri och kompatibel med både intermittenta och kontinuerliga rörelseblistermaskiner.

 • Enkelt färgbyte utan verktyg eller rengöring.
 • Flexo utskriftsenheter tillgängliga som rulle till rulle.
 • Flexo-skrivare kan integreras på vilken blistermaskin som helst som topp- eller stativmonterad.

Hapa UV DOD tryck

UV-bläckstråleutskriftssystem erbjuder helt digitala utskrifter i upp till sex färger, i CMYK eller dekorfärger/lack. Drop on Demand (DOD) bläckstråleteknik är lämplig för små batchutskrifter, koder, serialisering och åtgärder mot förfalskning. DOD-tryck teknik integreras enkelt i bearbetningen och möjliggör utskrift utan produktionsavmattning.

 • Högsta tryckkvalitet med droppplacering på upp till 720 dpi.
 • Konstbyten görs utan verktyg eller rengör dun.
 • Tryckar på ett brett urval av underlag.

Hapa hybrid tryck

Hybridtryckteknik kombinerar UV-flexo och UV DOD till ett smidigt trycksystem. De två teknologierna fungerar tillsammans eller separat för att erhålla bästa kostnad/prestanda-förhållande. Hybridsystemet integreras enkelt i kontinuerliga eller intermittenta förpackningsmaskiner.

 • Banbredder upp till 370 mm vid hastigheter upp till 27 meter per minut.
 • Skriver ut på många olika underlag, inklusive aluminiumfolie, medicinskt papper, PVC och Tyvek.
 • Hybridteknologin är idealisk för Just-In-Time-produktion tack vare sin flexibilitet.

Atlantic Zeiser UV DOD tryck

Den nyutvecklade högupplösta OMEGA Pro UV-bläckstråleskrivaren ger utskrifter och kodningssystem av högsta kvalitet i högupplöst svartvitt eller fullfärg. Omega Pro kombinerar produktiviteten hos vanligt använda offsettryck med flexibiliteten hos digital tryckteknik, och erbjuder många möjligheter för kodning, personalisering, serialisering och anpassning i sen skede.

 • Hög kostnadseffektivitet, även för små serier.
 • Enastående färg- och konturåtergivning, även av de minsta detaljerna och teckenstorlekarna.
 • Minskad produktionsstopp med automatisk rengöring.

Atlantic Zeiser DIGILINE Versa

DIGILINE Versa är ett helt integrerat och modulärt system som möjliggör ekonomiskt fullfärgstryck och effektiv anpassning av kartonger i sent skede i en enda gång. DIGILINE Versa ger dig större flexibilitet genom att minska kartong-SKU:er, minimera lager och tillåta batchstorlekar så låga som 1, vilket gör den idealisk för just-in-time-produktion.

 • Högsta utskriftskvalitet med OMEGA- och OMEGA Pro-skrivarna.
 • Kan konfigureras för olika applikationer inom förpackningsindustrin.
 • Kort processtid med snabb ändring av trycklayout.
PPS A/S service och eftermarknad kundlösningar

PPS Service & eftermarknad

Som enda företag i branschen har PPS en egen serviceavdelning, vilket är en stor fördel för våra kunder. PPS serviceavdelning har specialutbildade tekniker med stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika tjänster, bland annat:

 • Installation och ombyggnad av befintlig utrustning
 • Helhetslösningar – allt från kravspecificering och logistik till genomförande och validering
 • Kvalificerad utvärdering av automationslösningar och andra typer av produktionsoptimeringar
 • Installation och/eller förflyttning av hela produktions- eller förpackningslinjer
 • Utbildning av teknisk personal och operatörer i hur den installerade utrustningen används på bästa sätt
 • Skräddarsydda serviceavtal för löpande underhåll och assistans vid eventuella haverier

PPS levererar även reservdelar och förbrukningsmaterial direkt till kund från vårt eget lager. Eftersom vi har ett eget lager kan vi leverera varor snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden för våra kunder.

Vill du veta mer om vår serviceavdelning, vänligen kontakta oss direkt eller få mer information här.

[wpseo_breadcrumb]

Trycker

PPS erbjuder ett antal utskriftslösningar tillsammans med våra partners Hapa och Atlantic Zeiser.

We supply different types of printing for a wide range of surfaces, including glass and plastic. In addition to printing different product information, we offer solutions for tamper-proof industrial marking and coding.

For customized solutions, please contact us.

Hapa ink

Hapa swiss ink

Hapa Ink specializes in developing, producing and delivering tailor-made UV inks and supplies, according to customers´ needs. Swiss Ink Print Performance Hapa Ink develops, produces and delivers inks designed to the exact specifications of a particular application. Orders of any size can be handled, no matter how small or large. Hapa inks can be printed on plastic, aluminum, and labeling materials of all types. The performance of their white inks is unsurpassed.

Hapa UV flexo printing

PPS a/s UV flexo print solution from HapaUV flexo print technology is ideal for printing on blister foil materials, but can also be used for a number of other applications, such as pouches and sachets. Flexo printers use a rotary printing technology which is format-free and compatible with both intermittent and continuous motion blister machines.

 • Easy change of colors without tooling or clean-down.
 • Flexo print units available as roll-to-roll.
 • Flexo printers can be integrated onto any blister machine as top- or stand-mounted.

Hapa UV DOD printing

PPS a/s UV DOD Drop-On-Demand web 4.0 print solution from HapaUV inkjet printing systems offer fully digital printing in up to six colours, in CMYK or spot colors/varnish. Drop On Demand (DOD) inkjet technology is suitable for small batch printing, codes, serialization and anti-counterfeiting measures. DOD printing technology is easily integrated in the processing and enables printing without production slowdowns.

 • Highest print quality with drop placement at up to 720 dpi.
 • Artwork changeovers are made without tools or clean down.
 • Prints on a wide selection of substrates.

Hapa hybrid printing

PPS a/s Hybrid print solution from Hapa - UV flexo and UV DOD combinationHybrid printing technology combines UV flexo and UV DOD into one agile printing system. The two technologies operate together or separately in order to obtain the best cost/performance ratio. The hybrid system is easily integrated into continuous or intermittent motion packaging machines.

 • Web widths up to 370 mm at speeds up to 27 meters per minute.
 • Prints on many different substrates, including aluminium foil, medical paper, PVC, and Tyvek.
 • Hybrid technology is ideal for Just-In-Time production thanks to its flexibility.

Atlantic Zeiser UV DOD printing

PPS print and marking Atlantic Zeiser omega pro printerThe newly developed high-resolution OMEGA Pro UV inkjet printer provides the highest quality cross-system printing and coding system in high resolution monochrome or full color printing. Omega Pro combines the productivity of commonly used offset printing with the flexibility of digital printing technology, offering numerous possibilities for coding, personalization, serialization and late stage customization.

 • High cost efficiency, also for small batch production.
 • Outstanding color and contour reproduction, even of the smallest details and font sizes.
 • Reduced production downtime with auto-cleaning.

Atlantic Zeiser DIGILINE Versa

PPS print and marking Atlantic Zeiser digiline versaDIGILINE Versa is a fully integrated and modular system that enables economical full-color print and efficient late stage customization of cartons in one single pass. The DIGILINE Versa brings you greater flexibility by reducing carton SKUs, minimizing stock, and allowing for batch sizes as low as 1, making it ideal for just-in-time production.

 • Highest quality printing with the OMEGA and OMEGA Pro printers.
 • Can be configured for different applications in the packaging industry.
 • Short process time with quick changeover of print layout.

PPS a/s service and aftersales solutions for customers

PPS Service & Aftersales

Uniquely for the industry PPS has its own service department, which is of great benefit to our customers. PPS service department has specially trained technicians with the highest expertise and experience. We offer a long list of services, including:

 • Installation and renovation of existing equipment.
 • Design of complete solutions; everything from the requirements specifications and logistics, to execution and validation.
 • Competent feedback on automation solutions or other type of production optimization.
 • Installing and/or moving entire production or packaging lines.
 • Training of technical personnel and operators in optimal use of the installed equipment.
 • Tailor-made service and aftersales agreements for ongoing maintenance as well as assistance in case of breakdown.

In addition, PPS delivers spare parts and consumables directly to our customers from own stock. Having our own stock ensures fast and efficient delivery, which minimizes any production downtime for our customers.

If you want to know more about our service department, please contact us directly or get more information here.