PPS A/S standardvillkor

Du kan ladda ner PPS A/S standardvillkor eller läsa dem nedan.

PPS A/S standardvillkor

Villkoren nedan gäller alla affärsförbindelser i vilka PPS A/S är en part och får endast frångås genom skriftlig överenskommelse.

Detta gäller oavsett vad köparen har uppgett i beställningar eller bekräftelser.

Om PPS A/S inte reagerar på meddelanden från köparen ska detta inte betraktas som ett förnekande av bestämmelserna i dessa standardvillkor.

1. Offerter 
Offerter är giltiga i 30 dagar om inget annat anges i offerten. Det offererade priset exkluderar moms och andra avgifter.

2. Uppsägning av ingångna avtal
Annullering av hela eller delar av beställningar eller uppsägning av andra ingångna avtal godtas endast om det sker enligt en detaljerad överenskommelse och eventuella uppkomna kostnader ersätts.

3. Reklamationer/returer
Köparen ska inspektera de varor som levereras av säljaren omedelbart vid leverans. Om köparen vill kräva ersättning för en defekt ska köparen omedelbart efter att defekten har upptäckts eller borde ha upptäckts skriftligen informera säljaren om detta och beskriva defektens art. Om köparen inte reklamerar varan enligt ovan kan köparen inte kräva ersättning för defekten vid ett senare tillfälle.

Defekter på sålda varor ska åtgärdas på det sätt säljaren finner lämpligt, på säljarens bekostnad och inom rimlig tid. Om så inte sker har köparen rätt att säga upp avtalet samt att kräva avdrag på köpesumman eller ersättning.

Varor som inte är av standardtyp kan inte returneras, även om PPS A/S inte avsäger sig rätten att behålla ägarskapet. Reservdelar som är i oanvänt och oskadat skick och förvaras i originalförpackning kan returneras i undantagsfall enligt överenskommelse och mot betalning av en administrationsavgift på 25 %, minst 200 DKK.

4. Betalning
Om inget annat avtalas ska betalning ske enligt följande: Förfallodatum är normalt 30 dagar netto.

För större leveranser och reparationer, d.v.s. där det sammanlagda beloppet beräknas överstiga 50 000 DKK, har PPS A/S rätt att kräva månadsbetalning baserat på materialförbrukning och arbetade timmar.

Om en leverans försenas på grund av omständigheter relaterade till köparen ska köparen erlägga betalning till säljaren som om leveransen hade skett i tid.

5. Försenad betalning
Om betalning inte erläggs senast på förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta på 2 % per månad eller en del därav fram till dess betalning erläggs.

Köparen har inte rätt att undanhålla betalning på grund av eventuella motkrav som PPS A/S inte har godtagit.

6. Äganderättsförbehåll
Levererade produkter förblir PPS A/S egendom till det att fullständig betalning har erlagts. Detta gäller alla produkter, även standardprodukter.

7. Ersättning
PPS A/S ekonomiska skyldigheter till följd av eventuella förseningar eller defekter ska inte under några omständigheter överstiga det fakturerade beloppet för de levererade produkterna.

PPS A/S frånsäger sig allt ansvar för indirekta förluster och följdskador, inklusive men ej begränsat till utebliven inkomst, utebliven användning, driftförluster, ränteförluster eller förluster på grund av driftstopp.

8. Produktansvar
PPS A/S kan endast hållas ansvarigt för skador som orsakas av PPS A/S i den mån det är förenligt med den danska produktansvarslagen (lag nr 371 av de n7 juni 1989 med efterföljande ändringar).

PPS A/S sammanlagda ersättningsansvar för produktskador är begränsat till 2 000 000 per ersättningskrav. PPS A/S har inget ansvar för driftförluster, utebliven inkomst eller andra ekonomiska följdskador.

PPS A/S och kunden/köparen har en ömsesidig skyldighet att delta i rättsligt förfarande eller skiljedomsförfarande avseende ersättningskrav som framförs gentemot någon av dem på grund av skador eller förluster som leveransen påstås ha orsakat. Den ömsesidiga relationen mellan kund/köpare och PPS A/S ska dock regleras enligt jurisdiktionsregeln i punkt 11.

9. Force majeure
PPS A/S ansvarar inte för faktorer och omständigheter som PPS A/S inte kan påverka och som förhindrar eller gör det orimligt svårt för PPS A/S att fullgöra sina avtalsskyldigheter.

Detta gäller även omständigheter som förelåg redan innan avtalet ingicks men som PPS A/S inte kände till eller hade kunnat förutse konsekvenserna av.

Exempel på sådana omständigheter är krig, brand, strejk, valutarestriktioner och upplopp.

Ovanstående gäller också om en leverantör hävdar att en utebliven eller försenad leverans beror på sådana omständigheter som nämns ovan.

10. Särskilda villkor

A. Överlämning av levererade varor
Köparen anses ha övertagit ägandet av de levererade varorna när PPS A/S har meddelat köparen att de levererade varorna är klara för överlämning. Vid detta tillfälle överförs all risk kopplad till varorna till köparen. Det faktum att mindre justeringar och tillägg av operativ betydelse görs efter detta datum innebär dock inte att överlämning inte kan ske. Innan de levererade varorna överlämnas har köparen inte rätt att använda dem, varken helt eller delvis. Om köparen utan PPS A/S godkännande använder de levererade varorna eller delar av dem före övertagandet betraktas de levererade varorna som överlämnade till köparen.

B. Leveranstid 
De levererade varorna betraktas som levererade den dag PPS A/S meddelar att de levererade varorna är klara för överlämning.

Leveranstiden förlängs vid en eventuell försening på grund av force majeure (se punkt 9) eller till följd av omständigheter relaterade till köparen eller köparens leverantörer.

Bestämmelsen ovan gäller oavsett om orsaken till förseningen har sin början före eller efter den ursprungligen avtalade tidpunkten för överlämning.

C. Reparationer och montering 
Kunden/köparen har gentemot PPS A/S en skyldighet att säkerställa att montering kan utföras i enlighet med de arbetsmiljöregler som gäller på installationsplatsen.

Kunden/köparen ska också tillhandahålla, utan kostnad, tillfredsställande toaletter, hygienutrymmen och lunchmöjligheter för installationspersonalen på eller i närheten av installationsplatsen.

Kunden/köparen ska säkerställa att betalning för nödvändiga säkerhetsåtgärder erläggs. Om inget annat avtalas ska köparen göra de förberedelser som krävs för installationsarbetet på egen bekostnad och på ett fackmannamässigt sätt. Det kan handla om exempelvis betongarbeten, fundament och liknande konstruktioner, tilloppsrör, elkablar och andra nödvändiga anslutningar.

Förberedelserna ska vara slutförda innan PPS A/S anländer till installationsplatsen. Fundament och andra underlag måste klara den belastning de är avsedda för.

11. Medarbetare
Kunden/köparen har inte rätt att utan skriftligt medgivande från PPS A/S anställa eller ha annat samröre med nuvarande eller tidigare medarbetare på PPS A/S som har utfört arbete åt kunden/köparen.

Denna bestämmelser gäller i 12 månader efter att medarbetaren senast utförde arbete åt kunden/köparen.

Om kunden/köparen bryter mot denna bestämmelse ska kunden/köparen betala ersättning till PPS A/S på 250 000 DKK per incident. Ersättningen ska betalas omedelbart.

12. Tvister
Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med avtalet ska avgöras genom skiljedom enligt de danska skiljedomsreglerna.

Ordföranden för sjöfarts- och handelsdomstolen utser en skiljedomare på parternas begäran.

Om ett skiljeförfarande inte är möjligt av praktiska eller teoretiska skäl förbehåller sig PPS A/S rätten att hänvisa tvisten till vanlig domstol. Om så sker ska tvisten avgöras av domstolen i Hillerød.

Den här engelska översättningen är baserad på de danska standardvillkoren. De danska villkoren äger företräde i alla situationer.

Dessa standardvillkor gäller från 1 januari 2008.